Τρίτη 6 Μαΐου 2014

Συνεδρίαση ΔΣ Συλλόγου

Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας


ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η / 2014
Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου ΑΤΜ
Κοζάνη
Τρίτη,
Ώρα,
Μπουσίου & Εστίας 3
(Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.)
13.05.2014
8:00 μ.μ.
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Θέματα σχετικά με την διαδικασία δηλώσεων του Κτηματολογίου στο Νομό Κοζάνης.
2. Θέματα επαγγελματικών δικαιωμάτων Ν. 4512/2014.
3. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις.

Παρασκευή 2 Μαΐου 2014

Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικών (Ν 4254/2014 -Πολυνομοσχέδιο)

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.12: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ

1. Τα άρθρα 1, 2, 3 και 4 του ν. 4663/1930 «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονος  και  Τοπογράφου»,  αντικαθίσταται  ως  εξής:
Άρθρο   1
Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού επιτρέπεται μόνον:
Α) Στους κατόχους διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής.
Β) Σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005» σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.
Άρθρο 2
Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Μηχανικού επιτρέπεται μόνον:
Α) Στους κατόχους διπλώματος Αρχιτέκτονα − Μηχανικού των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής.
Β) Σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσεως του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005» σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών   προσόντων.
Άρθρο 3
Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Τοπογράφου Μηχανικού/Αγρονόμου − Τοπογράφου Μηχανικού επιτρέπεται μόνον:
Α) Στους κατόχους διπλώματος Τοπογράφου Μηχανικού/Αγρονόμου − Τοπογράφου Μηχανικού των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής.
Β) Σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσεως του επαγγέλματος του Τοπογράφου Μηχανικού – Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  της  7ης  Σεπτεμβρίου 2005» σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.
Άρθρο 4
1.      Οι διπλωματούχοι των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής δικαιούνται να φέρουν τον τίτλο του διπλωματούχου μηχανικού.
2.       Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του παρόντος επεκτείνονται σε όλους τους διπλωματούχους μηχανικούς της προηγουμένης παραγράφου, το γνωστικό αντικείμενο σπουδών των οποίων αντιστοιχεί σε επιμέρους πτυχές των εν λόγω επαγγελματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προεδρικά διατάγματα της επόμενης παραγράφου.
3.        Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση των αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται:
α) Ειδικότητες μηχανικών με  ειδικότερα προσόντα, πέραν του βασικού κύκλου σπουδών, που έχουν το δικαίωμα άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων των άρθρων 1, 2 και 3.
β) Το σύνολο των γενικών και ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την άσκηση των δραστηριοτήτων του προηγούμενου εδαφίου.
γ) Επίπεδα επαγγελματικής δραστηριότητας που προσδιορίζουν τις απαιτήσεις για την ανάληψη συγκεκριμένων έργων κατά την άσκηση των εν λόγω επαγγελματικών  δραστηριοτήτων.
δ) Περιορισμοί ως προς τη δυνατότητα άσκησης συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας σε περιπτώσεις τεχνικών έργων ή τμημάτων αυτών των οποίων η μελέτη και η κατασκευή και η λειτουργία τους απαιτεί ιδιαίτερη επιστημονική και τεχνική κατάρτιση και γνώση για λόγους δημοσίου συμφέροντος και δημόσιας ασφάλειας.
4.        Τα προεδρικά διατάγματα της προηγούμενης παραγράφου εκδίδονται μετά από σχετική εισήγηση Επιτροπής και σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Η Επιτροπή συνιστάται κατά τα πρότυπα του άρθρου 10 του ν. 3982/2011 και θα συγκροτηθεί εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έκδοση του παρόντος νόμου με απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
5.      Κατά την πρώτη εφαρμογή της νέας ρύθμισης παρέχεται στο ΤΕΕ προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοση του παρόντος νόμου για την κατάθεση στην κατά τα ανωτέρω Επιτροπή σχετικής γνωμοδότησης. και περαιτέρω προθεσμία δύο (2) μηνών από τη λήψη της γνωμοδότησης στην ανωτέρω Επιτροπή για την υποβολή της εισήγησής της.
6.      Το άρθρο 5 του ν. 4663/1930 «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου» καταργείται.»
Η ισχύς των ρυθμίσεων που εισάγονται με την παρούσα υποπαράγραφο με την επιφύλαξη των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 4 του ν. 4663/1930, όπως τροποποιείται και ισχύει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση της παρούσας, αρχίζει από 1.1.2015


Μία κωδικοποίηση των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΓ.12 του άρθρου πρώτου του Ν 4254/2014:

- Το αργότερο μέχρι 7 Ιουνίου 2014 θα έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ η ΚΥΑ για την σύσταση της επιτροπής (της οποίας η σύσταση προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του νόμου 4663/1930 όπως τροποποιείται από την παράγραφο 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.12 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του Ν 4254/2014)

- Το αργότερο μέχρι 7 Αυγούστου 2014 θα πρέπει το ΤΕΕ να έχει καταθέσει την γνωμοδότησή του στην επιτροπή

- Το αργότερο μέχρι 7 Οκτωβρίου 2014 θα πρέπει να έχει υποβληθεί η εισήγηση της επιτροπής στους αρμόδιους υπουργούς

- Το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 θα πρέπει να έχουν δημοσιευθεί σε ΦΕΚ τα προβλεπόμενα προεδρικά διατάγματα (που προβλέπονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του νόμου 4663/1930 όπως τροποποιείται από την παράγραφο 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.12 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του Ν 4254/2014)

- Ο τροποποιημένος νόμος 4663/1930 τίθεται σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2015.