Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων - μηχανικών

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση μηχανικού-αρχιτέκτονα; 
Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης.
Οι νέοι χρήστες πρέπει να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του taxisnet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την ΠΟΛ.1178/7.12.2010, ΑΔΑ41ΦΜΗ-ΤΛ(ΦΕΚ Β/9.10.12) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

2. Ποιοι υποβάλουν Δήλωση Μηχανικών; 
Κάθε Φυσικό Πρόσωπο – Επιτηδευματίας που υποχρεούται να καταβάλλει φόρο επί της συμβατικής αμοιβής:
-για εκπόνηση μελετών και σχεδίων χωροταξικών, πολεοδομικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών έργων
-για διεύθυνση εκτέλεσης έργου,
-για μελέτη, επίβλεψη τοπογραφικών έργων
-για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα και για την επίβλεψη εκτέλεσης αυτών
-για ενέργεια πραγματογνωμοσύνης κτλ
 
3. Μπορούν τα Ν.Π. να υποβάλλουν δήλωση μηχανικών; 
Όχι, μόνο τα Φυσικά Πρόσωπα εφόσον αυτά είναι και επιτηδευματίες μπορούν να υποβάλλουν δήλωση μηχανικών.
4. Μπορώ να υποβάλλω τη δήλωση μηχανικών ηλεκτρονικά; 
Οι αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις απόδοσης προκαταβλητέου φόρου επί των αμοιβών αρχιτεκτόνων-μηχανικών υποβάλλονται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου. (www.gsis.gr)
=> Δήλωση απόδοσης παρακρατουμένων φόρων => Ενέργειες => Αρχιτέκτονες-Μηχανικοί

5. Πόσες αρχικές δηλώσεις μπορώ να υποβάλλω την ίδια μέρα; 
Ένας μηχανικός μπορεί υποβάλλει όσες αρχικές δηλώσεις επιθυμεί την ίδια ημέρα. Η διαδικασία είναι η εξής:
Εφαρμογές taxisnet => Εφαρμογή παρακρατουμένων φόρων => Επεξεργασία δηλώσεων => Υποβολή.

6. Πότε υποβάλλεται η δήλωση φόρου μηχανικών; 
Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται πριν από τη θεώρηση των σχεδίων ή μελετών ή από τη χορήγηση της σχετικής άδειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου. Δεν υπάρχει δηλαδή τακτή ημερομηνία καθώς η συγκεκριμένη δήλωση αφορά προκαταβλητέο φόρο.
7. Πως υπολογίζεται το ποσό του προκαταβλητέου φόρου; 
Το ποσό του προκαταβλητέου φόρου υπολογίζεται ως εξής:
-σε 4% της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων χωροταξικών, πολεοδομικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών έργων, για διεύθυνση εκτέλεσης έργου, για μελέτη, επίβλεψη τοπογραφικών έργων
-σε 10% της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αφορούν οποιασδήποτε άλλης φύσης έργα και για την επίβλεψη εκτέλεσης αυτών, καθώς και των έργων της προηγούμενης περίπτωσης και της ενέργειας πραγματογνωμοσύνης κλπ για τα έργα αυτά
  8. Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής μιας δήλωσης φόρου μηχανικών που υποβάλλεται σήμερα; 
ΠΡΟΣΟΧΗ: η καταληκτική ημερομηνία (που θα αναγράφει και η Ταυτότητα Οφειλής) είναι την ίδια μέρα.
Άρα:
-οι μηχανικοί-αρχιτέκτονες που κάνουν χρήση του web banking θα έχουν περιθώριο να πληρώσουν εμπρόθεσμα μέχρι την ώρα της ίδιας ημέρας που η τράπεζα τους μεταφέρει ποσά (διαφέρει αναλόγως της τράπεζας).
-οι μηχανικοί-αρχιτέκτονες που θα πληρώσουν μέσω πιστωτικού ιδρύματος έχουν περιθώριο για την εμπρόθεσμη πληρωμή μέχρι το κλείσιμο του ταμείου των πιστωτικών ιδρυμάτων.
Σάββατο-Κυριακή και αργίες η ημερομηνία πληρωμής μετατίθεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
 
9. Τι συμβαίνει όταν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής (που αναγράφεται στην Ταυτότητας Οφειλής) χωρίς να έχει καταβληθεί ο φόρος στην Τράπεζα; 
Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης ο παρακρατηθείς φόρος βεβαιώνεται στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελματική έδρα του υπόχρεου στη παρακράτηση.
Σε περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής του βεβαιωθέντος φόρου θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν.4174/2013. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές, επιλέξτε τα «Στοιχεία Οφειλών εκτός Ρύθμισης» από την Προσωποποιημένη Πληροφόρηση.
 10. Αν οριστικοποιήσω μια δήλωση στο TAXISnet και διαπιστώσω κάποιο λάθος, έχω δυνατότητα διόρθωσης μέσω TAXISnet; 
Ναι, είτε με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης μέσω taxisnet, είτε με κατάθεση τροποποιητικής σε Δ.Ο.Υ.
Σχετικά με τις τροποποιητικές δηλώσεις που επηρεάζουν το ποσό του φόρου που βεβαιώθηκε με την αρχική δήλωση διευκρινίζουμε ότι υπάρχουν 2 περιπτώσεις:
Α) Η τροποποιητική δήλωση αυξάνει το φόρο που βεβαιώθηκε με την αρχική δήλωση
Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται κανονικά μέσω taxisnet. Με την οριστικοποίηση της υποβολής η Ταυτότητας Οφειλής που θα εκδοθεί θα βεβαιώνει τη διαφορά του φόρου μεταξύ αρχικής και τροποποιητικής δήλωσης.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ:
Έστω ότι με την αρχική δήλωση του μηχανικού καταχωρήθηκαν:
Συμβατική αμοιβή μηχανικού-αρχιτέκτονως για μελέτη
500 ευρώ
Προκαταβλητέος φόρος στην αμοιβή για μελέτη (10%)
50 ευρώ

Με την οριστικοποίηση της δήλωσης βεβαιώνεται αυτόματα στο ΑΦΜ του μηχανικού-αρχιτέκτονα η οφειλή των 50 ευρώ και εκδίδεται Ταυτότητας Οφειλής για 50 ευρώ.
Αν ο μηχανικός-αρχιτέκτονας έκανε λάθος στην αρχική δήλωση και ήθελε να καταχωρήσει τα εξής ποσά:
Συμβατική αμοιβή μηχανικού-αρχιτέκτονως για μελέτη
5.000 ευρώ
Προκαταβλητέος φόρος στην αμοιβή για μελέτη (10%)
500 ευρώ

ΤΟΤΕ: υποβάλει τροποποιητική δήλωση με τα παραπάνω ποσά (συμβατική αμοιβή 5.000 ευρώ και φόρος 500 ευρώ) και με την οριστικοποίηση της υποβολής θα εκδοθεί Ταυτότητας Οφειλής για 450 ευρώ (50-500) και ο φόρος των 450 ευρώ θα βεβαιωθεί στο ΑΦΜ του μηχανικού
Β) Η τροποποιητική δήλωση μειώνει (έως και μηδενίζει) το φόρο που βεβαιώθηκε με την αρχική δήλωση.
Αυτή η τροποποιητική δήλωση δεν μπορεί να υποβληθεί μέσω taxisnet. Θα πρέπει να την υποβάλλετε στη Δ.Ο.Υ. Διευκρινίζουμε ότι από 01/01/2014 έχει διαχωριστεί η υποβολή της δήλωσης από την πληρωμής της. Άρα η μη πληρωμή της δήλωσης δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της (και την αντίστοιχη διαγραφή της οφειλής). 
11. Εφόσον οριστικοποιήσω τη δήλωση τι θα προσκομίσω στην Πολεοδομία; 
Μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης στην αρχική σελίδα υποβολής θα εμφανιστεί η επιλογή «Προβολή-Βεβαίωση». Από αυτήν την επιλογή εκτυπώνεται η δήλωση και η βεβαίωση ΦΕΜ
12. Η ερώτησή μου δεν υπάρχει στις Συχνές-Ερωτήσεις. Τι να κάνω; 
Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσα από την επιλογή ο λογαριασμός μου/My TAXISnet.
Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω της φόρμας υποβολής αιτήματος
https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm
Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας:
Για θέματα τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών του νέου TAXISnet παρακαλούμε να απευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο στο τηλεφωνικό κέντρο 210 4802552. Παρακαλούμε ακόμα να λάβετε υπόψη σας ότι η ΓΓΠΣ δεν είναι αρμόδια να σας απαντήσει σε φορολογικά θέματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών στο τηλέφωνο 210 3375000 ή στις ΔΟΥ.
Ταχ. Δ/νση ΓΓΠΣ : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 18346, Αθήνα.

Πηγή: http://www.taxheaven...s/view/id/17034