Νομοθεσία

Εθνικό Κτηματολόγιο

  • Νόμος 2308/1995 "Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις."(ΦΕΚ-114Α/15-6-95)
  • Νόμος 2664/1998 "Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 275Α/03-12-1998)
  • Νόμος 4164/2013 "Συμπλήρωση των διατάξεων περί ΕΚ και άλλες ρυθμίσεις" (ΦΕΚ 156Α / 09-07-2013)

Αυθαίρετα

  • Ν. 4178/2013 "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 174Α / 8-8-2013).
  • Υπ. αριθμ. 2254/30-8-2013 ΚΥΑ "Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»" (ΦΕΚ 2184Β / 5-9-2013).
  • Υπ. αριθμ. 3827/5/9/2013 ΚΥΑ Καθορισμός ποσοστού ανταπόδοσης για την λειτουργία και διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος δηλώσεων νόμου «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 2244Β / 10-9-2013).
  • Οδηγίες , διευκρινήσεις καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (Εγκύκλιος 3 /1-10-2013 Κεφάλαιο Α' του ν. 4178/2013)

Yποδείγματα διαγραμμάτων για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης