Τρίτη 4 Μαρτίου 2014

ΔΟΚΚ/Β Έγγραφο οικ.2137/16-1-2014 "Σχετικά με τα τοπογραφικά διαγράμματα για έγκριση δόμησης σε οικισμούς"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ B΄
Ταχ. ∆/νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδ. : 11526
Πληροφορίες : Ε. Τσαρτίνογλου
Τηλέφωνο : 210-6980333
FAX : 210-6918088
e-mail : e.tsartinoglou@prv.ypeka.gr

Προς: Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
∆ΙΠΕΧΩΣΧ Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης
3ο χλµ Ε.Ο. Κοµοτηνής – Αλεξανδρούπολης
Κοιν.: 1) ∆/νση Τοπογραφικών Εφαρµογών Αµαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
2) ∆ήµος Κοµοτηνής Υ∆ΟΜ
∆ιοικητήριο 69100 Κοµοτηνή

Αθήνα, 16 / 1 / 2014 
Αρ. Πρωτ.: οικ. 2137 Σχετ.: 61416/13 

Θέµα : Σχετικά µε τα τοπογραφικά διαγράµµατα για έγκριση δόµησης σε οικισµούς Σχετ. : Το υπ’αριθµ. 2230/3599/24-10-2013 έγγραφό σας 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου και στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων µας, σας γνωρίζουµε τα εξής:

∆εδοµένου ότι το άρθρο 14 του ν.4067/2012 (79 Α΄), µε το οποίο καθορίζεται η θέση του υπό ανέγερση κτιρίου στο οικόπεδο, έχει εφαρµογή και στην περίπτωση των οικισµών χωρίς εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο λαµβάνοντας υπ’όψη τα όµορα οικόπεδα µε τα υφιστάµενα κτίσµατά τους, σας γνωρίζουµε ότι για την έκδοση έγκρισης και άδειας δόµησης σε οικόπεδο εντός οικισµού χωρίς εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο θα πρέπει να αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραµµα οι όµορες ιδιοκτησίες µε τα κτίσµατά τους. 

O ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣΓ.   ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ