Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2013

Ορισμός Επιτροπών Ενστάσεων Κτηματολογίου - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2308/1995, στις υπό κτηματογράφηση περιοχές του θέματος, μετά την ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης συγκροτείται με απόφαση της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. επιτροπή ενστάσεων.
Η επιτροπή ενστάσεων είναι τριμελής και έχει ως μέλος και έναν ΑΤΜ, πενταετούς τουλάχιστον εμπειρίας, υποδεικνυόμενο από τον Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Δυτικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο σύλλογος  πρέπει να ορίσει δώδεκα (12) μέλη ως τακτικά στις επιτροπές ενστάσεων και ισάριθμα αναπληρωματικά.
Ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής, η αμοιβή των μελών της, η γραμματειακή υποστήριξη και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζονται στην συνημμένη υπ' αριθμ. 538/2/9-2-2012 απόφαση του Ο.Κ.Χ.Ε., όπως ισχύει. Επίσης, επισυνάπτεται ενημερωτικό υλικό για τις αρμοδιότητες των επιτροπών ενστάσεων.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία θα θεωρούσατε χρήσιμη για την συγκρότηση των Επιτροπών. Παρακαλείσθε όσοι ενδιαφέρεστε να αποστείλετε την συνημμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις επιτροπές ενστάσεων έως τις 22-11-2013 με email στο psdatm.dytikis.makedonias@gmail.com.
Σε περίπτωση που θα κατατεθούν άνω των δώδεκα (12) εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, θα διενεργηθεί κλήρωση για τα τακτικά μέλη και στην περίπτωση άνω των εικοσιτεσσάρων (24) θα διενεργηθεί κλήρωση τόσο για τα τακτικά όσο και για τα αναπληρωματικά μέλη.

Παρακαλείσθε για την ενημέρωση συναδέλφων που δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες του Συλλόγου.

Παράλληλα καλείσθε σε έκτακτη συνέλευση του Συλλόγου την Πέμπτη 21-11-2013 και ώρα 8:00μμ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. (Μπουσίου & Εστίας 3) με θέμα συζήτησης τις ανωτέρω επιτροπές.

Συνημμένα   

Για το Σύλλογο


Ο πρόεδρος ,

Τζίτζικας Γεώργιος